• Shiri Arad

עפה על עצמה

Updated: Jan 17, 2019


הירוק היה ירוק מאוד.

הציפור שנכנסה מהחלון. תמיד חששתי מזה, וכאילו הזמנתי אותה עם החרדה. אני מבוהלת במרפסת והציפור מבוהלת בסלון. מזל שהנערון היה עם תושיה וההיא עפה הלאה לניסים ונפלאות בשמים. השמים הם הגבול.

אם ההורים מרעישים לא שומעים אותי, ואת ראית אותי.

טיימלס.
© 2018 by SHIRIARAD.

  • Grey Pinterest Icon
  • Grey Instagram Icon